درسالهای اخیرکیفیت زندگی درابعاد مختلف دستخوش تغییرات عمده ای بوده و بالطبع تقاضا وسطح انتظار مردم از خدمات دریافتی بالاتر رفته و با افزایش آگاهی عموم به حفظ و ارتقاء سلامت پاسخگویی به این تقاضای درحال گسترش نیازهای سیستم های سلامت را نیز با تغییرات عمده ای مواجه نموده است.بیمارستان هوشمند یکی از ان نیازهایی […]