درب خانه هوشمند هوشمندسازی در تمام بخش های زندگی مدرن امروز جای گرفته و طبع انسان امروزی نیز به دنبال بهره برداری از این نوآوری ها و تاثیرات مثبت آن بر زندگی خویش می باشد.استفاده از درب های هوشمند نیز این قاعده مستثنی نیست. . الف – کنترل درب از طریق پیامک در این سیستم […]