برج تجارت جهانی طبقات ۱۱ و ۱۷ و ۱۹ (سال ۹۷) برج شهران طبقات ۱۹ و ۲۰ (سال ۹۷) هتل پالاس واحد نمونه (سال ۹۶) ۱۰ طبقه الهی پرست (سال ۹۶-۹۷) ۶ طبقه ماندانا (سال ۹۵) ۶ طبقه فردوس (سال ۹۴) ۵ طبقه ولیعصر (سال ۹۷) بیمارستان سینا ( سال ۹۴) مدرسه فرزانگان (سال ۹۶) […]