در این مرحله پس از شناسایی سیستم تمامی نقشه های اجرای سیم کشی و تابلو هوشمند طراحی و چاپ میگردد.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس