در این مرحله کارشناس شرکت به محل مورد نظر مراجعه نموده و پس از بازدید فنی ازساختمان بادرنظر گرفتن درخواستهای کارفرما نسبت به شناسایی سیستم اقدام نموده وگزارش فنی را جهت طراحی سیستم به دفتر فنی اعلام می نماید.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس